• 1.1
 • Over M2M ApS
 • 1.1.1
 • M2M ApS is verantwoordelijk voor de inhoud en werking van www.melkauction.eu. Het domein is eigendom van M2M ApS. De rol van www.melkauction.eu is uitsluitend bedoeld als veilingmeester door de domein- en websitefaciliteiten te verstrekken voor de koper en verkoper van de zuivelproducten. www.melkauction.eu en M2M ApS zijn geen van beiden partij bij een overeenkomst betreffende de koop of verkoop van melk.
 • 1.1.2
 • Wanneer er een overeenkomst is gesloten via de website, dan is de overeenkomst bindend voor de koper en de verkoper. De koper is derhalve verplicht het overeengekomen bedrag te betalen en de verkoper is verplicht de overeengekomen hoeveelheid melk te leveren in de toestand waarin hij wordt aangeboden. Het overeengekomen bedrag is de prijs die is bereikt tijdens de veiling, zie 1.6 en 1.7.
 • 1.1.3
 • Wanneer er een overeenkomst via de website is gesloten, moet de verkoper de betaling voldoen op het tijdstip van de overeenkomst, overeenkomstig de overeenkomst tussen M2M ApS en de verkoper.
 • 1.2
 • Gebruikerscategorieën en rechten
 • 1.2.1
 • Melkproducenten en kopers moeten zijn goedgekeurd en geregistreerd zijn als "gebruikers" op www.melkauction.eu. Er zijn verschillende rechten en plichten in verband met de verschillende soorten gebruikers.
 • 1.2.2
 • M2M ApS heeft algemene richtlijnen ontwikkeld voor goedkeuring door de "gebruiker". Deze zijn opgenomen in de verkoper- en koperovereenkomst, respectievelijk. M2M ApS behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden gebruikers te weigeren. M2M ApS heeft het recht om speciale voorwaarden te stellen voor de goedkeuring van een specifieke gebruiker.
 • 1.2.3
 • M2M ApS is gerechtigd om een gebruiker te allen tijde en met onmiddellijke ingang af te melden. Als een gebruiker is afgemeld, zal dit geen invloed hebben op de bestaande transacties op www.melkauction.eu.
 • 1.2.4
 • Alle gebruikers kiezen een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan anderen worden bekendgemaakt. Als de gebruiker vermoedt dat anderen bewust zijn van het wachtwoord, moet M2M ApS hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. Hierna zal M2M ApS verdere toegang blokkeren om misbruik van het systeem te voorkomen in de naam van de gebruiker. De gebruiker zal dan een nieuw wachtwoord ontvangen. De gebruiker is altijd verantwoordelijk in geval van misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord.
 • 1.3
 • Registratie van melk
 • 1.3.1
 • Alle geautoriseerde en gecreëerde producenten kunnen melk inschrijven voor verkoop.
 • 1.4
 • Beschrijving van de melk gemeld aan melkauction.eu
 • 1.4.1
 • De aangeboden melk moet altijd door de producent op de juiste en passende wijze worden beschreven, in overeenstemming met de huidige beschrijvingsprocedure die in de verkoperovereenkomst is opgenomen en zal tijdens de registratie worden gecontroleerd. De producent mag geen informatie die hem bekend is weglaten die op een of andere manier kan worden beschouwd als van belang voor het bod van een koper op de aangeboden melk. M2M ApS is gerechtigd richtlijnen te verstrekken voor de informatie die moet worden verstrekt voor de beoordeling van de kwaliteit en de hoeveelheid melk, evenals andere relevante leveringsvoorwaarden. Niets van de informatie die melkauction.eu heeft gevraagd bij de beschrijving van de aangeboden melk mag worden weggelaten. In het bijzonder wordt benadrukt dat alle omstandigheden, inclusief eventuele gebreken en alle feitelijke informatie die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de kwaliteit en kwantiteit door een koper, moeten worden beschreven. Alle fouten of mogelijke onzekerheid omtrent de interpretatie in de beschrijving zijn voor risico van de producent. Bovendien is de verkoper verantwoordelijk dat de aangeboden melk voldoet aan de Deense wetgeving, waaronder de EU-normen.
 • 1.4.2
 • Zodra de levering is geregistreerd, is de beschrijving hiervan bindend voor de verkoper, die daarmee verplicht is om een hoeveelheid melk (+/- 10%) te leveren die voldoet aan de omschrijving. Het is niet mogelijk om de beschrijving te wijzigen na registratie. Indien de verkoper constateert dat de beschrijving van een levering onjuist is, moet de verkoper onmiddellijk contact opnemen met M2M ApS.
 • 1.4.3
 • M2M ApS kan (in het geval van nieuwe verkopers) om aanvullende informatie en documentatie vragen (nieuwste analyseresultaten) betreffende een levering en de bijbehorende beschrijving.
 • 1.4.4
 • De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de beschrijving. M2M ApS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschrijving van de levering.
 • 1.4.5
 • De verkoper is objectief verantwoordelijk dat de aangeboden en te leveren melk niet onderworpen is aan de rechten van derden.
 • 1.4.6
 • Het is niet toegestaan om melk te registreren namens anderen.
 • 1.5
 • Minimumprijs en prijsberekening
 • 1.5.1
 • De verkoper kan een minimumprijs specificeren bij het registreren van de melk. Indien de verkoper geen minimumprijs specificeert, wordt deze bepaald door www.melkauction.eu volgens de algemene voorwaarden en bepalingen van www.melkauction.eu zoals vermeld in de verkoperovereenkomst. Als M2M ApS op enigerlei wijze een afnemer vindt die de minimumprijs of hoger wil betalen voor de geregistreerde levering in de beschreven staat, dan is de verkoper verplicht om te verkopen.
 • 1.5.2
 • Als een verkoper onrealistisch hoge minimumprijzen verlangt, dan is M2M ApS gerechtigd om een nieuwe realistische minimumprijs te adviseren. Indien de verkoper niet voornemens is om te voldoen aan een dergelijke aanbeveling, dan is M2M ApS gerechtigd om de verkoper te verwijderen van de aanbodpagina zonder voorafgaande kennisgeving.
 • 1.5.3
 • De uiteindelijke prijsberekening wordt uitgevoerd wanneer de werkelijke hoeveelheid wordt geleverd en wordt toegevoegd aan het systeem en de analyseresultaten zijn verzonden van het Eurofins Steins laboratorium. Het analyseresultaat is bindend voor beide partijen. Het huidige supplement voor vet en proteïne wordt berekend door M2M ApS op basis van een verhouding die eenmaal per maand wordt aangepast volgens de marktprijs voor vetten en eiwitten. De uiteindelijke prijs is ook geregeld in overeenstemming met de kwaliteitsklasse van de melk.
 • 1.6
 • Het veilingproces
 • 1.6.1
 • Het begin en het einde van de veiling, evenals het proces, worden onvoorwaardelijk beheerd door www.melkauction.eu. Veilingen worden uitgevoerd volgens het "Nederlandse" of "klok"-principe. www.melkauction.eu is verantwoordelijk dat de nodige digitale vereisten en faciliteiten beschikbaar zijn op de website, om ervoor te zorgen dat de aangeboden melk wordt aangeboden voor een prijs in EURO, die wordt geaccepteerd door de verkoper, om ervoor te zorgen dat de veiling zelf wordt uitgevoerd door de prijs te verlagen totdat een erkende koper heeft ingestemd met de verplichte prijs van de verkoper en om ervoor te zorgen dat de aangeboden melk wordt verkocht aan de eerste koper die deze prijs heeft aanvaard op www.melkauction.eu. www.melkauction.eu geeft voorafgaand aan iedere veiling aan met welke snelheid en prijssprongen de prijs wordt verlaagd.
 • 1.6.2
 • www.melkauction.eu behoudt zich het recht voor om geplande veilingen te wijzigen en te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.
 • 1.6.3
 • www.melkauction.eu heeft het recht om zonder verdere uitleg een veiling te annuleren zonder enige financiële aanspraken op www.melkauction.eu. De annulering kan zowel voor als tijdens de veiling plaatsvinden. Voltooide veilingen kunnen niet worden geannuleerd
 • 1.7
 • Biedprocedure verordeningen
 • 1.7.1
 • Biedingen kunnen niet worden verminderd of geannuleerd nadat ze zijn ingediend.
 • 1.7.2
 • Alle ingediende biedingen worden geregistreerd en moeten door www.melkauction.eu voor 5 jaar worden opgeslagen.
 • 1.7.3
 • Problemen of gebrek aan duidelijkheid worden definitief en bindend besloten op www.melkauction.eu.
 • 1.7.4
 • Wanneer er een bod is gedaan voor een levering gelijk aan of hoger dan de minimumprijs die door de verkoper is vastgesteld, ontstaat er een bindende overeenkomst tussen de verkoper en de hoogste bieder en zijn beide partijen verplicht om de transactie te voltooien. De verkoper is verplicht om de aangeboden melk in de beschreven staat aan de hoogstbiedende te leveren en de hoogstbiedende is verplicht om de melk te aanvaarden en te betalen. Voor verdere informatie over de relatie tussen de verkoper en de koper, zie hoofdstuk 2.
 • 1.7.5
 • Als www.melkauction.eu niet in staat was om te bepalen welk bod is toegewezen op basis van de prioriteitsgrondslag, dan zal www.melkauction.eu de inschrijvers informeren. Indien de partijen niet tot overeenstemming komen, zal www.melkauction.eu door loting bepalen welke definitieve biedingen mogen worden geaccepteerd.
 • 1.8
 • Regelgeving omtrent vergoeding
 • 1.8.1
 • De verkoper zal altijd de vergoeding betalen aan www.melkauction.eu volgens de verkoperovereenkomst. De vergoeding wordt vastgesteld na de definitieve prijsberekening en na ontvangst van de analyseresultaten en de uiteindelijke factuur van de verkoper aan de koper.
 • 1.8.2
 • De claim van www.melkauction.eu voor de betaling van de veilingvergoeding en andere claims moeten worden betaald volgens de overeenkomst en kunnen niet worden vereffend met andere vorderingen.
 • 1.8.3
 • De veilingvergoeding dient contant te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling wordt er rente berekend vanaf de vervaldag volgens de geldende rentevoet.
 • 1.9
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • 1.9.1
 • Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem, inclusief alle voorwaarden, condities, beschrijvingen, gegevens, procedures en knowhow, zijn uitsluitend in handen van M2M ApS. Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot het veilingsysteem zijn uitsluitend in handen van M2M ApS.
 • 1.9.2
 • Als een functie van de beschikbare informatie op www.melkauction.eu en in verband met de uitvoering van de veiling op het digitale platform, zal www.melkauction.eu elke kalenderdag op basis van deze informatie en de voltooide transacties, een gewogen standaardprijs voor melk berekenen. Deze standaardprijs wordt berekend voor melk met een dichtheid van 1,02 en met een gewogen gemiddelde van het laatste veilingsgehalte aan vet- en eiwitten. Onder een kalenderdag wordt verstaan 00.00 - 24.00 uur Midden-Europese tijd. De berekende prijs staat bekend als de "Milk Auction Listing" (melkveilingprijs).
 • 1.9.3
 • www.melkauction.eu mag alleen worden gebruikt door gebruikers die als gebruikers zijn ingeschreven op www.melkauction.eu en die door M2M ApS zijn goedgekeurd. Dergelijke gebruikers kunnen gebruik maken van het veilingsysteem voor correcte en rechtmatige deelname aan de melkveilingen op www.melkauction.eu. Elke overtreding zal naar verwachting leiden tot aansprakelijkheid en vervolging.
 • 1.9.4
 • Wanneer een (melk-)koper niet langer staat ingeschreven als gebruiker, dan vervalt op hetzelfde tijdstip zijn/haar recht op het gebruik van het veilingsysteem op www.melkauction.eu. Dit mag niet worden gebruikt in zijn directe vorm of in indirecte vorm en mag niet worden gebruikt door enige persoon, in welke vorm dan ook, voor melkhandel. Het wordt nadrukkelijk aangegeven dat de doorlopende notering van de melkprijzen door www.melkauction.eu wordt beschouwd als een intellectueel eigendomsrecht van M2M ApS. De prijzen mogen dus uitsluitend worden gebruikt voor handelsdoeleinden die verricht zijn op www.melkauction.eu. Ongeregistreerde gebruikers mogen op geen enkele manier direct of indirect verwijzen naar prijzen op www.melkauction.eu.
 • 1.9.5
 • In het geval van schending van de voornoemde bepalingen zal het onrechtmatige gedrag worden beëindigd door een onmiddellijke wettelijke handhavingsprocedure, waarvoor geen zekerheid wordt verlangd. Een partij die in strijd handelt met een of meer bepalingen is verplicht tot betaling van een schadevergoeding, waaronder de volledige vergoedingen, aan www.melkauction.eu voor de periode dat het onrechtmatige gedrag voortduurt.
 • 1.9.6
 • Elke vorm van kopiëren, reproduceren of dupliceren is verboden.
 • 1.10
 • Afwijzingen van aansprakelijkheid
 • 1.10.1
 • www.melkauction.eu is slechts gastheer van de veilingen en is dus nooit een partij in de transactie tussen koper en verkoper op de veiling. Alleen de koper en verkoper zijn dus partijen bij de transactie die is aangegaan. M2M ApS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van de koper en de verkoper.
 • 1.10.2
 • M2M ApS is niet verantwoordelijk voor enig defect of fout als direct of indirect gevolg van communicatiefouten, invoerfouten, storingen/uitval op het internet, extra systeemservers, hardware of software.
 • 1.10.3
 • M2M ApS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder gederfde winst, inkomsten, zakelijke kansen en gegevensverlies, informatie, etc. Bovendien is M2M ApS nimmer aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder omstandigheden waarover M2M ApS geen controle heeft.
 • 1.10.4
 • Voor zover M2M ApS of www.melkauction.eu aansprakelijk kunnen worden gehouden, zullen schadeclaims in geen geval en ongeacht de hoogte van het verlies, hoger zijn dan één dagelijkse levering naar of van de betrokken partij.
 • 1.11
 • Behandeling van persoonlijke gegevens
 • 1.11.1
 • Alle informatie die gebruikers aan www.melkauction.eu verstrekken, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet doorgegeven aan derden, behalve daar waar nodig voor het uitvoeren van de transactie. www.melkauction.eu behoudt zich echter het recht voor om informatie te verstrekken indien vereist door de wet, de overheid of de rechter.
 • 1.12
 • Toepasselijk recht en jurisdictie
 • 1.12.1
 • De Deense wet is van toepassing op de relatie tussen M2M ApS en de gebruikers.
 • 1.12.2
 • De jurisdictie tussen M2M ApS en de gebruikers is het Hof van Justitie in Kopenhagen. Dit is echter geen beperking voor M2M ApS om in beroep te gaan bij de andere rechtbanken. Bovendien kan M2M ApS altijd kiezen om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een gebruiker conform het Reglement van Orde van de Openbare Dienst.
 • 1.13
 • Afwijzingen van aansprakelijkheid voor druk- en typefouten
 • 1.13.1
 • M2M ApS houdt rekening met, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, druk- en typefouten.
 • 2
 • Geschillen tussen de koper en de verkoper
 • 2.1
 • Introductie - www.melkauction.eu is nooit een partij in de transactie.
 • 2.1.1
 • Dit hoofdstuk beschrijft de algemene voorwaarden die gelden tussen de koper en de verkoper op www.melkauction.eu. Voor verdere informatie over de juridisch relatie tussen de verkoper en de koper, zie hoofdstuk 1.
 • 2.1.2
 • www.melkauction.eu is nooit een partij bij een overeenkomst betreffende de koop en verkoop van aangeboden melk. De rol van www.melkauction.eu is om het veilingsysteem beschikbaar te stellen voor de koper en verkoper en om een voorfacturatie uit te voeren op naam van de verkoper, de analyseresultaten van Eurofins Steins Laboratory te ontvangen en te verwerken, kopers te informeren over de bedragen en daarna de definitieve prijs en facturering namens de verkoper uit te voeren. De overeenkomst over de verhandelde melk is dus een aangelegenheid tussen de koper en de verkoper. Meningsverschillen tussen de koper en verkoper moeten door henzelf worden opgelost. Dit geldt ongeacht de oorzaak van het meningsverschil of de tekortkoming bij de uitvoering. www.melkauction.eu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een overtreding van de overeenkomst door één of beide partijen.
 • 2.1.3
 • De voorwaarden tussen de koper en de verkoper, zoals omschreven in de voorwaarden van de veiling, zijn van toepassing op alle betrekkingen over de betaling.
 • 2.2
 • Wanneer een overeenkomst is bereikt
 • 2.2.1
 • Wanneer een melklevering is overeengekomen, hebben de koper en de verkoper de wederzijdse verplichting om de transactie tot stand te brengen en aan elk van hun verplichtingen te voldoen.
 • 2.2.2
 • Wanneer een melklevering is overeengekomen via www.melkauction.eu, stuurt M2M ApS een voorfactuur via e-mail naar de koper met een afschrift aan de verkoper. De koper kan al zijn transacties en leveringen volgen door zich aan te melden bij www.melkauction.eu
 • 2.3
 • Levering en het recht van de koper op inspectie
 • 2.3.1
 • Een overeengekomen melklevering is voltooid, wanneer de melk is opgehaald door de koper. Het afhalen moet plaatsvinden op het adres dat is opgegeven door de verkoper, zoals vermeld in de beschrijving op www.melkauction.eu.
 • 2.3.2
 • De levering dient te geschieden uiterlijk op het tijdstip dat vermeld is in de voorwaarden van de veiling op www.melkauction.eu. De verkoper is verplicht om de koper op elk gewenst tijdstip de melk op te laten halen. De koper is verantwoordelijk voor het nemen van monsters voor analyse in een analytisch bekerglas. Op het monster moet een etiket worden aangebracht met de naam van de producent en de leveringscode. De koper is ook verantwoordelijk dat de analyse wordt doorgestuurd naar het Eurofins Steins Laboratory in Vejen, Denemarken, onmiddellijk en uiterlijk om 10.00 uur de volgende dag, en dat het monster wordt ontvangen in gekoelde omstandigheden, zodat analyse mogelijk is. De koper is ook verantwoordelijk voor het meten van de opgehaalde hoeveelheid met geijkte apparatuur tijdens het tanken. Een print-out hiervan wordt overhandigd aan de producent en is om ervoor te zorgen dat de werkelijke hoeveelheid wordt ingevoerd in het M2M ApS-systeem voor de desbetreffende levering.
 • 2.3.3
 • Indien de koper van oordeel is dat er een verschil is tussen de melk en beschrijving hiervan door de verkoper, heeft de koper recht op een redelijke korting op de prijs, naast een eventuele kwaliteitscorrectie na de analyse, in het geval van een tekortkoming.
 • 2.3.4
 • Zodra het rapport van Eurofins Steins Laboratory beschikbaar is, wordt dit digitaal doorgestuurd naar het digitale veilingsysteem van www.melkauction.eu. www.melkauction.eu zal dan een definitieve berekening van de melkprijs maken op basis van de analyseresultaten en de werkelijk geleverde hoeveelheid. De berekeningen zijn gebaseerd op de bekende parameters en zijn beschikbaar op de website van www.melkauction.eu. Deze parameters voldoen aan de geldende EU-voorschriften.
 • 2.4
 • Betaling voor een gekochte melklevering
 • 2.4.1
 • De voorfacturatie per e-mail wordt verstuurd namens de verkoper en met een afschrift aan de verkoper onmiddellijk nadat de koper een aanvaarde bieding heeft geplaatst. De verkoper is daarna verplicht om de melk te leveren aan de koper.
 • 2.4.2
 • De definitieve betaling dient te geschieden onmiddellijk na de eindberekening van de melkprijs door www.melkauction.eu. Deze prijs komt tot stand op basis van feitelijke analysegegevens en de werkelijk geleverde hoeveelheid. De koper moet volgens de Deense wetgeving via een elektronische overschrijving betalen (onmiddellijke overboeking).
 • 2.4.3
 • Indien één van de partijen daarom verzoekt, is de wederpartij verplicht om handelingen te bevestigen (levering, enz., en betaling, respectievelijk).
 • 2.5
 • Overdracht van risico
 • 2.5.1
 • Het risico van de levering wordt overgedragen van de verkoper aan de koper op het moment dat de verkoper de melk overdraagt aan de koper of aan zijn vertegenwoordiger. Onder overdracht van de melk aan de koper of vertegenwoordiger van de koper wordt verstaan het overpompen van de melk in een melktanker op de productielocatie van de verkoper.
 • 2.6
 • De basisverplichtingen van de verkoper
 • 2.6.1
 • Op grond van zijn inschrijving van een levering heeft de verkoper zich ertoe verplicht de melk te leveren in de beschreven toestand, zodra een overeenkomst is bereikt. Zie een beschrijving daarvan op www.melkauction.eu.
 • 2.6.2
 • De verkoper is er verantwoordelijk voor dat alle informatie over de melk juist en passend is en dat de melk vrij is van alle gebreken. In geval van een tekort aan melk, dan wordt dit geregeld door de Deense Wet op de Verkoop van Goederen en de Deense wetgeving in het algemeen.
 • 2.6.3
 • De verkoper dient ervoor te zorgen dat de verkoper de rechtmatige eigenaar is van de verkochte melk en dat hij niet onderworpen is aan de rechten van derden.
 • 2.7
 • De basisverplichtingen van de koper
 • 2.7.1
 • Wanneer de koper de veiling heeft gewonnen vanwege zijn bod op www.melkauction.eu, in overeenstemming met de biedingsregels, ontstaat een bindende overeenkomst tussen de koper en de verkoper. De koper is verplicht om de transactie te voltooien. De koper moet de melk ophalen en moet de aankoopprijs aan de verkoper betalen. Er wordt ook verwezen naar de andere bepalingen inzake de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de koper, zoals vastgelegd in de veilingvoorwaarden.
 • 2.8
 • Productaansprakelijkheidsverzekering
 • 2.8.1
 • Elke verkoper is verplicht om een geldige productaansprakelijkheidsverzekering te hebben in overeenstemming met de instructies van M2M ApS.
 • 2.9
 • Geschillen tussen de koper en de verkoper
 • 2.9.1
 • De relatie tussen de verkoper en de koper wordt geregeld door de Deense wetgeving.
 • 2.9.2
 • Elke inbreuk/gebrek waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, worden beslecht overeenkomstig de geldende Deense wet, met inbegrip van de Wet op de Verkoop van Goederen, op voorwaarde dat een claim tijdig wordt ingediend.
 • 2.9.3
 • In het geval dat een geschil tussen de koper en de verkoper niet kan worden opgelost door minnelijke middelen, wordt de partijen geadviseerd om juridische bijstand in te schakelen.