• 1.1
 • Om M2M - Milk 2 Market ApS
 • 1.1.1
 • M2M - Milk 2 Market ApS er ansvarlig for indhold og drift af www.m2mauction.eu. Domænet ejes af M2M - Milk 2 Market ApS. Www.m2mauction.eu's rolle er udelukkende at fungere som auktionsholder ved at stille domænets og hjemmesidens faciliteter til rådighed for køber og sælger af mælkeprodukter. Hverken www.m2mauction.eu eller M2M - Milk 2 Market ApS er part i en aftale om køb eller salg af mælk.
 • 1.1.2
 • Når en aftale om en handel er indgået via hjemmesiden, er aftalen bindende for køber og sælger. Køber er således forpligtet til, at betale det aftalte beløb, ligesom sælger er forpligtet til at levere den aftalte mængde mælk i den tilstand, hvori denne er udbudt. Ved det aftalte beløb forstås den på auktion opnåede pris jf. pkt. 1.6 og 1.7.
 • 1.1.3
 • Når en aftale er indgået via hjemmesiden, skal sælger betale det på aftale tidspunktet gældende salær jævnfør den imellem M2M - Milk 2 Market ApS og parten indgåede Sælgeraftale.
 • 1.2
 • Brugerkategorier og rettigheder
 • 1.2.1
 • Sælgere og opkøbere skal godkendes og registreres som "brugere" af www.m2mauction.eu. Der knytter sig forskellige rettigheder og pligter til de forskellige brugertyper.
 • 1.2.2
 • M2M - Milk 2 Market ApS har udarbejdet generelle retningslinjer for at kunne godkendes som "bruger". Disse indgår i henholdsvis Sælger- og Køber-aftalen. M2M - Milk 2 Market ApS forbeholder sig ret til, at afvise brugere uden yderligere forklaring. M2M - Milk 2 Market ApS har ret til, at opstille særlige vilkår og betingelser for godkendelsen af en konkret bruger.
 • 1.2.3
 • M2M - Milk 2 Market ApS har til hver en tid ret til at afmelde en bruger med øjeblikkelig virkning. Så­fremt en bruger afmeldes, vil dette ikke berøre allerede indgåede handler på www.m2mauction.eu.
 • 1.2.4
 • Alle brugere vælger et brugernavn og et kodeord. Disse er strengt personlige og må ikke videregives til andre. Såfremt brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til kodeordet, skal dette straks meddeles M2M - Milk 2 Market ApS, der vil spærre for yderligere adgang for at hindre misbrug af systemet i brugerens navn. Brugeren vil herefter modtage et nyt ko­deord. Brugeren er altid ansvarlig i tilfælde af misbrug af brugernavn og kodeord.
 • 1.3
 • Tilmelding af mælk
 • 1.3.1
 • Alle af M2M godkendte og oprettede producenter kan tilmelde mælk til salg.
 • 1.4
 • Beskrivelse af den til m2mauction.eu anmeldte mælk
 • 1.4.1
 • Udbudt mælk skal altid af producenten beskrives korrekt og fyldestgørende i forhold til den til enhver tid gældende beskrivelsesprocedure, der indgår i Sælgeraftale og gennemgås under tilmeldingen. Producenten må ikke udelade nogen af ham bekendte oplysninger, der på nogen måde må antages at have betydning for en købers afgivelse af bud på den udbudte mælk. M2M - Milk 2 Market ApS har ret til løbende at fastsætte ændrede retningslinjer for de oplysninger, der skal afgives til vurdering af mælkens kvalitet og kvantitet, samt andre relevante leveringsforhold. Ingen af de oplysninger, www.m2mauction.eu har ønsket anført i beskrivelsen af den udbudte mælk, må udelades. Det fremhæves specielt, at alle forhold, herunder enhver form for defekt og enhver form for faktuel oplysning, der kan have betydning for en købers vurdering af den udbudte mælks kvalitet og kvantitet, skal beskrives. Det er producentens egen risiko, om der er fejl eller om der kan opstå fortolkningstvivl i beskrivelsen, der er givet. Sælger er herudover ansvarlig for, at den udbudte mælk opfylder dansk lovgivning og herunder EU-standarder.
 • 1.4.2
 • Når en leverance er tilmeldt, er beskrivelsen af denne bindende for sælger, der er forpligtet til at kunne levere en mængde mælk (+/- 10%), der lever op til beskrivelsen. Det er ikke muligt at ændre i beskrivelsen efter tilmelding. Såfremt sælger opdager, at beskrivelsen af en leverance ikke er korrekt, skal sælger straks tage kontakt til M2M - Milk 2 Market ApS.
 • 1.4.3
 • M2M ApS har ret til at kræve yderligere oplysninger og dokumentation (seneste analyseresultat) vedrørende en leverance og dens beskrivelse.
 • 1.4.4
 • Sælger er ansvarlig for, at de under beskrivelsen indtastede oplysninger, er korrekte og fyldestgørende. M2M - Milk 2 Market ApS har intet ansvar for leverancens beskrivelse.
 • 1.4.5
 • Sælger er objektivt ansvarlig for, at den udbudte og leverede mælk er fri for enhver tredje mands rettighed.
 • 1.4.6
 • Det er ikke tilladt at tilmelde mælk på andres vegne
 • 1.5
 • Mindstepris og prisberegning
 • 1.5.1
 • I forbindelse med tilmelding af mælk kan sælger selv angive sin mindstepris. Såfremt sælger ikke har angivet mindstepris, fastsættes denne af www.m2mauction.eu i overensstemmelse med www.m2mauction.eu’s almindelige og generelle retningslinjer angivet i Sælgeraftalen. Såfremt M2M - Milk 2 Market ApS på nogen måde fremskaffer en køber, der vil give mindsteprisen eller derover for den tilmeldte leverance i den beskrevne tilstand, er sælger forpligtet til at sælge.
 • 1.5.2
 • Såfremt en sælger angiver urealistisk høj mindstepris er M2M - Milk 2 Market ApS berettiget til at anbefale en ny realistisk mindstepris. Såfremt sælger ikke vil indrette sig efter en sådan anbefaling er M2M - Milk 2 Market ApS berettiget til uden varsel at fjerne vedkommende fra salgssiden.
 • 1.5.3
 • Endelig prisberegning gennemføres, når faktisk afhentet mængde er lagt i systemet og analyseresultatet er transmitteret fra Eurofins Steins Laboratorium. Analyseresultatet er bindende for begge parter. Aktuelt tillæg for fedt og protein beregnes af M2M - Milk 2 Market ApS ud fra et forholdstal, som reguleres én gang pr måned efter markedsprisen for FEDT og PROTEIN. Endelig pris reguleres ligeledes ud fra mælkens kvalitetsklasse.
 • 1.6
 • Auktionens forløb
 • 1.6.1
 • Auktionens start og slut samt forløb styres ubetinget af www.m2mauction.eu. Der auktioneres efter princippet "Hollandsk ur". Www.m2mauction.eu har ansvaret for, at der på hjemmesiden er etableret de nødvendige digitale forudsætninger og faciliteter til sikring af, at den udbudte mælk udbydes til en pris i EURO, der er accepteret af sælger, samt til sikring af, at selve auktionen gennemføres ved at tælle prisen ned, indtil en godkendt køber har accepteret en af sælger godkendelsespligtig pris, samt til sikring af, at den udbudte mælk sælges til den opkøber, der først har ladet sin accept registrere hos www.m2mauction.eu. Www.m2mauction.eu angiver før hver aktion med hvilken hastighed og med hvilke prisspring udbudsprisen på det hollandske ur tæller ned.
 • 1.6.2
 • Www.m2mauction.eu forbeholder sig ret til at aflyse og ændre planlagte auktioner uden varsel.
 • 1.6.3
 • Www.m2mauction.eu har til hver en tid ret til at annullere en auktion uden videre forklaring, og uden at der i den anledning vil kunne gøres økonomisk krav mod www.m2mauction.eu. Annullering kan ske både før og under auktionen. Gennemførte auktioner kan ikke annulleres.
 • 1.7
 • Budregler
 • 1.7.1
 • Bud kan ikke nedsættes eller annulleres, når det først er afgivet.
 • 1.7.2
 • Alle afgivne bud registreres og må gemmes af www.m2mauction.eu i 5 år.
 • 1.7.3
 • Tvivlsspørgsmål om bud afgøres endeligt og bindende af www.m2mauction.eu.
 • 1.7.4
 • Når der er afgivet bud på en leverance, som er lig med eller højere end den af sælger udbudte mindstepris, er der indgået en bindende aftale mellem sælger og højstbydende køber, og begge parter er forpligtet til at gennemføre handlen. Sælger er dermed forpligtet til at levere den udbudte mælk (+/-10%) i den beskrevne stand til højstbydende, og højestbydende har pligt til at aftage og betale for mælken. Om forholdet mellem sælger og køber henvises til afsnit 2.
 • 1.7.5
 • Såfremt www.m2mauction.eu ikke kan afgøre, hvilket accepterende bud der er indgået med tidsmæssig førsterang, orienterer www.m2mauction.eu de bydende herom. Www.m2mauction.eu afgør da, såfremt parterne ikke kan indgå mindelig aftale herom, ved lodtrækning, hvilket af de afgørende bud der skal accepteres.
 • 1.8
 • Salærregler
 • 1.8.1
 • Sælger skal altid betale salær til www.m2mauction.eu, som anført i Sælgeraftalen. Salær faktureres i forlængelse af endelig prisberegning efter modtagelse af analyseresultat og den på sælgers vegne endelige fakturering til køber.
 • 1.8.2
 • Www.m2mauction.eu's krav på betaling af auktionssalær og andre krav skal betales effektivt og kan således ikke bringes til ophør ved modregning.
 • 1.8.3
 • Auktionssalæret forfalder til kontant betaling senest 7 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling betales rente fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende procesrente i henhold til Renteloven.
 • 1.9
 • Immaterialretligheder
 • 1.9.1
 • Alle rettigheder vedrørende auktionssystemet, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow, tilkommer alene M2M - Milk 2 Market ApS. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielrettigheder til og vedrørende auktionssystemet tilkommer alene M2M - Milk 2 Market ApS.
 • 1.9.2
 • Som en funktion af de informationer, der tilgår www.m2mauction.eu i forbindelse med gennemførelse af auktionerne på den digitale platform, vil www.m2mauction.eu sammenholde hvert enkelt kalenderdøgns gennemførte handler og på baggrund af disse oplysninger beregne en vægtet standardpris for mælk. Denne standardpris beregnes på mælk med en vægtfylde på 1,02, og med et vægtet gennemsnit af seneste auktions indhold af fedt og indhold af protein. Ved kalenderdøgn forstås centraleuropæisk tid fra kl. 00.00 - 24.00. Den beregnede pris benævnes "Melkauction-noteringen".
 • 1.9.3
 • Www.m2mauction.eu må alene anvendes af brugere, der med M2M - Milk 2 Market ApS' godkendelse er registreret som brugere på www.m2mauction.eu. Sådanne brugere må alene anvende auktionssystemet til korrekt og retmæssig deltagelse i www.m2mauction.eu's mælkeauktion. Enhver krænkelse må forventes at medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse.
 • 1.9.4
 • Såfremt en sælger eller en opkøber ophører med at være registreret som bruger, ophører samtidigt vedkommendes ret til at anvende www.m2mauction.eu auktionssystem. Dette må hverken benyttes i sin direkte form eller i indirekte form og må ikke af vedkommende benyttes i nogen form for handel med mælk. Det fremhæves specifikt, at www.m2mauction.eu's løbende notering af mælkepris er at anse som værende en immateriel rettighed, der alene tilhører M2M - Milk 2 Market ApS. Noteringen må således alene anvendes i handler, der gennemføres på www.m2mauction.eu. Ingen ikke-registreret bruger må således på nogen måde disponere med direkte eller indirekte henvisning til www.m2mauction.eu's notering.
 • 1.9.5
 • Såfremt nogen måtte forbryde sig imod ovennævnte bestemmelser, kan den uretmæssige adfærd standses ved en umiddelbar fogedforretning, for hvilken der ikke kræves sikkerhedsstillelse. En part, der har forbrudt sig imod en eller flere bestemmelser, er pligtig til at betale skadeserstatning, herunder pligtig til at betale fuldt salær til www.m2mauction.eu for den tid, den uretmæssige adfærd har stået på.
 • 1.9.6
 • Enhver form for kopiering, gengivelse eller anden form for efterligning er forbudt.
 • 1.10
 • Ansvarsfraskrivelse
 • 1.10.1
 • Www.m2mauction.eu er alene vært for auktionerne og er således aldrig part i en handel, som indgås under auktionerne. Det er således udelukkende køber og sælger, der er part i de indgåede handler. M2M - Milk 2 Market ApS er i enhver henseende uden ansvar for købers og sælgers adfærd.
 • 1.10.2
 • M2M - Milk 2 Market ApS er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internet, auktionssystemets servere, hardware eller software.
 • 1.10.3
 • M2M - Milk 2 Market ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter, forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger med videre. Endvidere er M2M - Milk 2 Market ApS under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde af force majeure, herunder forhold som M2M - Milk 2 Market ApS ikke har indflydelse på.
 • 1.10.4
 • I det omfang M2M - Milk 2 Market ApS eller www.m2mauction.eu måtte være erstatningsansvarlig, kan erstatningskrav under ingen omstændigheder og uanset størrelsen af et lidt tab overstige værdien af en daglig leverance til eller fra den pågældende.
 • 1.11
 • Behandling af personlige oplysninger
 • 1.11.1
 • Alle oplysninger om brugerne, som brugerne meddeler www.m2mauction.eu, behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand, ud over det omfang, der kræves for at gennemføre en handel. Www.m2mauction.eu forbeholder sig dog ret til at videregive oplysningerne i det omfang, det kræves af lovgivningen, offentlige myndigheder eller domstolene.
 • 1.12
 • Lovvalg og værneting
 • 1.12.1
 • I forholdet mellem M2M - Milk 2 Market ApS og brugerne gælder dansk ret.
 • 1.12.2
 • Værneting for retssager mellem M2M - Milk 2 Market ApS og brugerne skal være Retten i København. Dette begrænser dog ikke M2M - Milk 2 Market ApS' ret til anlæggelse af fogedsager ved andre domstole. Endvidere kan M2M - Milk 2 Market ApS altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med Retsplejelovens værnetingregler.
 • 1.13
 • Forbehold for trykfejl og fejlskrift
 • 1.13.1
 • M2M - Milk 2 Market ApS tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.
 • 2
 • Forholdet mellem køber og sælger
 • 2.1
 • Indledning - www.m2mauction.eu er aldrig part i en handel.
 • 2.1.1
 • I dette afsnit fastlægges de generelle vilkår, som gælder mellem køber og sælger på www.m2mauction.eu. For retsforholdet mellem www.m2mauction.eu og brugerne henvises til afsnit 1.
 • 2.1.2
 • Www.m2mauction.eu er aldrig part i en aftale om køb og salg af en udbudt mælkeleverance. www.m2mauction.eu’s rolle er udelukkende at stille auktionssystemet til rådighed for køber og sælger, herunder på vegne af sælger at pre-fakturere og efterfølgende modtage og bearbejde analyserapporter fra Eurofins Steins Laboratorium samt fra køber faktisk oplyst afhentet mængde og på vegne af sælger foretage endelig prisberegning og fakturering. Aftaleforholdet vedrørende den handlede mælk er derfor udelukkende et anliggende mellem køber og sælger. Uoverensstemmelser mellem køber og sælger må afklares mellem disse indbyrdes. Dette gælder uanset årsagen til uoverensstemmelse eller manglende gennemførelse. Www.m2mauction.eu kan aldrig drages til ansvar for en eller begge parters misligholdelse af en aftale.
 • 2.1.3
 • Vilkårene mellem køber og sælger, således som disse er fastsat i auktionsbetingelserne, er gældende for ethvert forhold vedrørende betaling.
 • 2.2
 • Når der er indgået en aftale
 • 2.2.1
 • Når en mælkeleverance er handlet, har køber og sælger en gensidig forpligtelse til positivt at medvirke til gennemførelse af handlen og opfylde hver deres forpligtelser i denne henseende.
 • 2.2.2
 • Når en mælkeleverance er handlet via www.m2mauction.eu, mailer M2M - Milk 2 Market ApS pre-faktura til køber med kopi til sælger. Køber kan ligeledes følge alle sine handler, start på afhentning mv. ved at logge ind på www.m2mauction.eu
 • 2.3
 • Levering og køberens undersøgelsesret
 • 2.3.1
 • Levering af en handlet mælkeleverance sker ved købers afhentning. Afhentning skal ske på den af sælgeren angivne adresse, som fremgår af www.m2mauction.eu beskrivelse.
 • 2.3.2
 • Levering skal ske senest på det tidspunkt, der er anført i auktionsbetingelserne af www.m2mauction.eu. Sælger er forpligtet til at lade køber afhente mælken døgnet rundt. Køber er ansvarlig for, at der udtages prøve til analyse i et ved afhentningsstedet værende analyseglas og at prøven påføres fremlagt label angivende producent og leverancekode. Køber er ligeledes ansvarlig for at analysen tilgår Eurofins Steins Laboratorium i Vejen straks og senest kl 10.00 efterfølgende dag, samt at den modtages hos Eurofins Steins Laboratorium i nedkølet kondition, så analyse er mulig. Køber er ligeledes ansvarlig for at afhentet mængde måles med kalibreret udstyr ved tankning, og der lægges print heraf til producent, samt at faktuelt tappet mængde indtastes i M2M - Milk 2 Market ApS’ system på pågældende leverance.
 • 2.3.3
 • Såfremt køber konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem mælken og sælgerens beskrivelse af denne, er køber ved kvalitetsmangel udover den ved analyseresultatets begrænsede kvalitets korrektion, berettiget til et rimeligt afslag i prisen.
 • 2.3.4
 • Straks når Eurofins Steins Laboratorium rapport foreligger, vil denne digitalt tilgå www.m2mauction.eu's digitale auktionssystem. Www.m2mauction.eu vil herefter, på baggrund af de indkomne analyseresultater og faktisk afhentet mængde, foretage endelig beregning af mælkepris. Beregningerne sker på baggrund af kendte parametre og er tilgængelige på www.m2mauction.eu's hjemmeside. Disse parametre overholder gældende EU-regler.
 • 2.4
 • Betaling for en købt mælkeleverance
 • 2.4.1
 • Pre-fakturering mailes på sælgers vegne med kopi til sælger umiddelbart efter købers afgivelse af accepterende auktionsbud, og sælger er herefter pligtig til at overgive mælken til køber.
 • 2.4.2
 • Endelig betaling skal ske straks efter www.m2mauction.eu's endelige beregning af mælkepris, som gennemføres med faktuelle analysedata og faktisk afhentet mængde. Køber skal betale inden for rammerne af dansk lovgivning via elektronisk bankoverførsel (straks-overførsel).
 • 2.4.3
 • Såfremt en af parterne anmoder om dette, er den anden part forpligtet til at kvittere for modtagelsen af den anden parts ydelse (henholdsvis leverance m.v. og betaling).
 • 2.5
 • Risikoens overgang
 • 2.5.1
 • Risikoen for leverancen overgår fra sælger til køber ved sælgers overgivelse af mælken til køber eller købers repræsentant. Ved overgivelse af mælken til køber eller købers repræ­sentant forstås tankning til mælketankvogn på sælgers produktionssted.
 • 2.6
 • Sælgers grundlæggende forpligtelser
 • 2.6.1
 • Sælger har i kraft af sin tilmelding af en leverance forpligtet sig til at levere denne i den beskrevne stand, jævnfør den af www.m2mauction.eu's udarbejdede beskrivelsesprocedure, når der er indgået en aftale.
 • 2.6.2
 • Sælger er ansvarlig for, at alle oplysninger om mælken er korrekte og fyldestgørende, samt at mælken ikke er behæftet med mangler. Om der foreligger en mangel ved mælken, afgøres efter Købeloven og dansk ret i øvrigt.
 • 2.6.3
 • Sælger er ansvarlig for, at sælger er retmæssig ejer af den solgte mælk, og for, at denne ikke er behæftet med tredjemandsrettigheder.
 • 2.7
 • Købers grundlæggende forpligtelser
 • 2.7.1
 • Når køber i kraft af sit bud på www.m2mauction.eu har vundet auktionen i henhold til budreglerne, er der indgået en bindende aftale mellem køber og sælger. Køber er forpligtet til at gennemføre handlen. Køber skal således afhente mælken og betale købesummen til sælger. Der henvises til de øvrige bestemmelser om køberens ansvar og forpligtelser, således som disse er fastsat i auktionsbetingelserne.
 • 2.8
 • Produktansvarsforsikring
 • 2.8.1
 • Enhver sælger er forpligtiget til efter M2M - Milk 2 Market ApS’ anvisning at have behørig aktiv produktansvarsforsikring.
 • 2.9
 • Tvister mellem køber og sælger
 • 2.9.1
 • Forholdet mellem sælger og køber er underlagt dansk ret.
 • 2.9.2
 • Om der er sket rettidig reklamation, og om der foreligger en misligholdelse/en mangel, som den anden part er ansvarlig for, afgøres i henhold til gældende dansk ret, herunder Købeloven.
 • 2.9.3
 • Ved tvister mellem køber og sælger, som ikke umiddelbart kan løses i mindelighed , opfordres parterne til at søge advokatbistand.